پردیس فاطمه الزهرا(س) بندرعباس(خواهران)

شیوه نامه امتحانات

 •  

  شیوه نامه امتحانات دانشگاه فرهنگیان

  دوره های تحصیلی کاردانی ، کارشناسی ( پیوسته و ناپیوسته )

   

  مقدمه :

  ارزشیابی و امتحان یکی از ارکان مهم چرخه یاددهی –یادگیری می باشد.برنامه ریزی درست ، قبل ، حین و بعد از امتحان می تواند شرایط مطلوب و بهینه اجرای این فرآیند را فراهم نماید . به همین منظور و باستناد ماده 33 آیین نامه آموزشی به جهت ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در اجرای امتحانات و اتخاذ تصمیمات مبتنی بر قوانین و مقررات ، شیوه نامه اجرایی برگزاری امتحانات دانشگاه فرهنگیان به شرح ذیل تدوین گردید :

  ماده 1 –شورای آموزشی پردیس و مسئولین ذیربط وظیفه تمهید مقدمات لازم اعم از : تنظیم برنامه امتحانات ، پیش بینی فضای فیزیکی مناسب از جهت نور ، سرمایش ، گرمایش و ... ، تعیین شماره صندلی ، برنامه مراقبین ، رعایت نکات ایمنی و چاپ و تکثیر در مخزن سئوالات ، اخذ سئوالات از اساتید به صورت محرمانه حداکثر یک هفته قبل از شروع امتحان ، تنظیم صورتجلسه امتحان ، نحوه چینش دانشجویان ، حفظ نظم و انضباط در جلسه امتحان ، تهیه لیست حضور و غیاب دانشجویان ، لیست تحویل اوراق امتحانات به اساتید و سایر موارد مربوط را به عهده دارد .

   ماده 2 -ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در هر درس بر اساس حضور و فعالیت در کلاس ، انجام تکالیف آموزشی – پژوهشی و نتایج امتحانات میان نیمسال و پایان نیمسال انجام می گیرد .

  ماده 3 -شرکت در امتحان پایان ترم برای کلیه دانشجویان الزامی است و در صورت غیبت در امتحان پایان نیمسال نمرات امتحان میان ترم ، تکالیف و ... برای دانشجو به هیچ وجه در نظر گرفته نخواهد شد .

  ماده 4 -چنانچه درس دارای دو بخش نظری و عملی باشد ، درج نمره عملی قبل از آزمون نظری مجاز نمی باشد.

  تبصره 1: برگزاری امتحان پایان نیمسال برای هر درس نظری ، الزامی است .

  تبصره 2 : برگزاری امتحان برای درس عملی ، کارگاهی و آزمایشگاهی می بایست هفته قبل از برگزاری امتحانات پایان هر نیمسال پایان پذیرد .

   تبصره 3 :  همراه داشتن کارت ورود به جلسه امتحان ، الزامی است .

  ماده 5 – مرجع ارزیابی دانشجو در هر درس ، مدرس آن درس است .

   تبصره 1: حضور مدرس درس در جلسه برگزاری امتحان الزامی است .

  ماده6 -معیار ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو نمره درس است که به صورت عددی از صفر تا بیست ( 20 – 0 ) می باشد .

  تبصره 1: مدرس هر درس موظف است ، گزارش نمره ارزیابی نهایی درس دانشجویان را ظرف مدت 10 روز از تاریخ برگزاری امتحان پایان نیمسال آن درس به اداره آموزش پردیس / مرکز آموزش عالی اعلام نماید .

  تبصره 2: تقاضای تجدید نظر از طریق سایت سامانه آموزش انجام می پذیرد .

  تبصره 3: نمرات دروس تمرین دبیری ، کارآموزی ، کارورزی ،عملیات صحرایی ، کار در عرصه و دروسی که در برنامه درسی مصوب توأم با تکلیف پژوهشی ارائه می شود ، در صورتی که به تشخیص مدرس و تأیید گروه آموزشی مربوط ، تکمیل آن ها در طول یک نیمسال تحصیلی میسر نباشد، ناتمام تلقی می شود . نمره ناتمام باید حداکثر ظرف مدت چهل و پنج ( 45) روز از تاریخ پایان امتحانات ، به نمره قطعی تبدیل شود .

  تبصره 4:  نمره درس پس از قطعی شدن ، غیر قابل تغییر است .

  ماده7 -حداقل نمره قبولی در هر درس 10 است و معدل نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی نباید کمتر از 12 باشد .

  ماده8-مدرس موظف است ، برگه های امتحانی هر درس را به عنوان سابقه درس ، حداقل تا دو نیمسال تحصیلی بعد نگهداری نماید .

  ماده9 - دانشجویی که در یک یا چند درس نمره قبولی کسب نکند ، چنانچه در نیمسال های بعدی دروس فوق را با حداقل نمره 14 بگذراند ، نمره قبلی از کارنامه دانشجو حذف می شود و در معدل نیمسال فوق و کل محاسبه نخواهد شد.

   تبصره : در صورتیکه دانشجو پس از اخذ مجدد درس نتواند حداقل نمره 14 را کسب نماید نمره قبلی از کارنامه حذف نخواهد شد و نمره جدید  و نمره قدیم علاوه بر ثبت در کارنامه ، در معدل نیمسال و کل محاسبه خواهد شد .

  ماده 10- اگر دانشجویی در یک درس اختیاری نمره قبولی نگرفت می تواند در نیمسال های بعدی درس اختیاری دیگری را انتخاب نماید.

  ماده 11- تاریخ فراغت از تحصیل دانشجو ، روزی است که آخرین نمره قطعی درس  دانشجو در سیستم  سامانه آموزشی ثبت می شود .

  ماده 12-چنانچه معدل نمرات هر نیمسال تحصیلی دانشجو کمتر از 12 باشد در آن نیمسال مشروط تلقی می شود . دانشجوی مشروط در نیمسال بعد (جز در آخرین نیمسال تحصیلی ) حق انتخاب بیش از 14 واحد درسی را ندارد.

  ماده 13-در صورتی که دانشجویی در طول مدت مجاز تحصیل نتواند معدل کل خود را به 12 برساند . تنها یک نیمسال به وی فرصت داده می شود تا با اخذ مجدد حداکثر 20 واحد از دروس دوره ، میانگین کل دروس خود را به حداقل 12 برساند و مدرک تحصیلی دوره را دریافت کند ، در غیر این صورت از تحصیل محروم می شود .

  ماده 14-دانشجویان مشمول تحصیل رایگان ، در صورت عدم کسب نمره قبولی در هر درس یا حذف درس ، برای انتخاب مجدد آن درس ، موظف به پرداخت هزینه مربوط مطابق تعرفه مصوب ( مطابق جدول تعرفه سالانه دانشجویان نوبت دوم دانشگاههای دولتی ) هستند .

  ماده 15-دانشجویان شاهد و ایثارگر تابع آیین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر مصوب شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری می باشند .

  ماده 16-غیبت در امتحانات :

  1-16-اگر دانشجو در درسی بیش از 16/3 جلسات و یا در جلسه امتحان پایان نیمسال غیبت داشته باشد ، با تشخیص شورای آموزشی آن درس حذف می شود .

  تبصره: در صورتیکه با حذف درسی تعداد واحدهای اخذ شده از حد نصاب ( 14 واحد ) کسر شد ، آن نیمسال ترم محسوب نمی شود ولی در سنوات محاسبه می گردد .

  2-16-چنانچه دانشجویی در امتحان غیبت غیرموجه نماید به هیچ وجه از وی امتحان مجدد به عمل نخواهد آمد.

  3-16-مسافرت در طول امتحانات پایان نیمسال دلیل موجهی برای غیبت نخواهد بود لیکن در مورد دانشجویان عضو تیم های ورزشی ملی در صورت همزمانی اردوی آمادگی یا مسابقات دانشجویی با زمان امتحانات و دانشجویان مشرف شده به حج تمتع یا عمره مفرده دانشجویی ( فقط برای بار اول ) و یا مسافرت های علمی دانشجویان نخبه ، موضوع در شورای آموزشی پردیس / مرکز آموزش عالی قابل بررسی و اتخاذ تصمیم می باشد .

  4-16-برگزاری امتحان مجدد برای غائبین مشمول ماده 3-15 در اولین فرصت پس از پایان امتحانات بلامانع می باشد .

  5-16-چنانچه غیبت دانشجو به دلیل بیماری بوده و قادر به شرکت در امتحانات نباشد ، پس از ارائه مدارک و مستندات لازم و تایید پزشک معتمد پردیس / مرکز آموزش عالی ، به عنوان غیبت پزشکی تلقی و آن درس / دروس حذف می گردد.

  6-16-حذف تک درس یا کلیه دروس پس از شروع اولین امتحان امکان پذیر نمی باشد.

  ماده 17-مصادیق تخلف و تقلب در امتحان و نحوه رسیدگی به آنها :

  1-تقلب درامتحان

  2-فرستادن شخص دیگری به جای خود به امتحان یا شرکت به جای دیگری درامتحان

  تبصره1: کلیه آزمون هایی که از سوی دانشگاه به عنوان آزمون رسمی به دانشجویان اعلام می شوند ،مشمول بند های 1و2 می شوند.

  تبصره2: نقض مقررات جلسه امتحان بدون ارتکاب فعلی ازجانب متخلف یا وجود قرائن دیگر که عامل معنوی درتخلف تقلب را محرز نکند ، نمی شود.

  3-ارتکاب هرفعلی ا ز سوی اشخاص حقیقی که موجب اخلال یا وقفه یامزاحمت دراجرای برنامه های دانشگاه یاخوابگاه شود.

  الف) اخلال یا ایجاد وقفه یا ایجاد مزاحمت برای برنامه هایا نظم خوابگاه

  ب) اخلال یا ایجاد وقفه دربرنامه ها یانظم دانشگاه

  ج) عدم رعایت مقررات دانشگاه

  ماده 18- تنبیهات

  1-18-تنبیهاتی که با حکم شورا یا کمیته انضباطی نسبت به دانشجویان می توانداعمال شود.

  1-اخطار شفاهی

  2-تذکر کتبی بدون درج درپرونده دانشجو

  3-اخطار کتبی بدون درج درپرونده دانشجو

  4-تذکر کتبی ودرج درپرونده دانشجو

  5-توبیخ کتبی ودرج درپرونده دانشجو

  6-دادن نمره 25صدم دردرس یاامتحان مربوط به تخلف

  7-محرومیت از تسهیلات رفاهی دانشگاه ازقبیل وام،خوابگاه و... ازیک ماه تاطول مدت باقیمانده ازتحصیل

  8-دریافت خسارت ازدانشجو درموردی که تخلف منجر به ایجادضرروزیان شده باشد

  9-منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال بدون احتساب سنوات

  10-منع موقت ازتحصیل به مدت یک نیمسال بااحتساب سنوات

  11-منع موقت ازتحصیل به مدت دو نیمسال بدون احتساب سنوات

  12-منع موقت ازتحصیل به مدت دو نیمسال با احتساب سنوات

  2-18-تنبیهاتی که فقط با حکم شورای مرکزی انضباطی نسبت به د انشجومی تواند اعمال شود:

  1-منع موقت ازتحصیل به مدت سه نیمسال بدون احتساب سنوات

  2-منع موقت از تحصیل به مدت سه نیمسال با احتساب سنوات

  3-منع موقت ازتحصیل به مدت چهار نیمسال بدون احتساب سنوات

  4-منع موقت ازتحصیل به مدت چهار نیمسال با احتساب سنوات

  5-تغییر محل تحصیل دانشجو (همراه با تغیر رشته تحصیلی درصورت لزوم)

  6-تبد یل  دوره تحصیلی دانشجو ازروزانه به شبانه

  7-اخراج دانشجو ازدانشگاه با حفظ حق شرکت درآزمون ورودی

  8-اخراج ومحرومیت ازتحصیل درکلیه دانشگاه ها از1تا3سال

  ماده 19- مرجع رسیدگی و تصمیم گیری در موارد تخلفات آموزشی و امتحانات دانشجویان ، شوراها یا کمیته های انضباطی دانشگاه است.

  ماده 20- این شیوه نامه در 20 ماده و 12 تبصره در یازدهمین جلسه شورای تخصصی آموزشی دانشگاه فرهنگیان به تاریخ  15/ 02/1392 تدوین و پس از تائید و  ابلاغ رئیس دانشگاه لازم الاجراست .