پردیس فاطمه الزهرا(س) بندرعباس(خواهران)

آیین نامه خوابگاه

 • آئین نامه سکونت در خوابگاه

  شرایط واگذاری خوابگاه و نحوه اسکان

  ماده19- دانشجویان واجد شرایط اسکان لازم است در ابتدای هر نیمسال تحصیلی با مراجعه به معاونت دانشجویی – فرهنگی پردیس و ارایه برگ انتخاب واحد همان نیمسال نسبت به دریافت مجوز سکونت خود اقدام نمایند.

  ماده 20- به دانشجویان پس از فراغت از تحصیل، انصراف یا اخراج از دانشگاه همچنین دانشجویانی که به هر دلیل قطع  ارتباط آموزشی دارند( مرخصی تحصیلی، تعلیق انضباطی) مجوز استفاده و ادامه سکونت در خوابگاه داده نخواهد شد (در شرایط خاص تقاضای دانشجو در کمیته اسکان بررسی و تصمیم گیری خواهد شد.)

  ماده21- تعویض اتاقی که دانشجو به آن معرفی شده است فقط در موارد ضروری با اخذ مجوز کتبی از معاونت دانشجویی - فرهنگی میسر خواهد بود.

  ماده22- اتاق یا خوابگاه دانشجو در مدت سکونت در خوابگاه، بنا به ضرورت یا مصلحت به تشخیص سرپرست  خوابگاه ها ممکن است تغییر یابد، دانشجو موظف است در مکان هایی که برای  وی تعیین می گردد اقامت نماید.

  ماده23- تعیین تعداد نفرات هر اتاق به عهده سرپرست خوابگاه ها می باشد و دانشجویان ساکن در اتاق اجازه ندارند با ورود افراد جدیدی که مجوز سکونت در اتاق را دریافت نموده اند مخالفت نمایند.

  ماده 24- سکونت دانشجویان در خوابگاه در تعطیلات تابستان و ایام نوروز،ممنوع می باشد.

  تبصره:دانشجویانی که در ایام فوق الذکر واحد درسی دارند لازم است با ارائه مدارک لازم،از کمیته اسکان  پردیس مجوز اقامت دریافت نموده و در خوابگاه و اتاقی که برای آنان تعیین می شود سکونت نمایند.

  ماده 25- چنانچه دانشجوی ساکن خوابگاه در موعد تعیین شده توسط سرپرست خوابگاه ها، خوابگاه را تخلیه ننماید اتاق وی با حضور نماینده معرفی شده از طرف حراست پردیس و  سرپرست خوابگاه ها طی صورتجلسه ای تخلیه و مراتب مورد تخلف دانشجو به مراجع ذیصلاح جهت پیگیری های بعدی گزارش می شود.

  فصل چهارم

  مقررات عمومی

  ماده 26 – همراه داشتن کارت سکونت در خوابگاه، الزامی است.

  ماده 27 – زمان ورود و خروج در خوابگاه و بسته شدن درب ورودی خوابگاه در شش ماه اول و دوم سال به شرح ذیل می باشد.البته بر حسب شرایط اقلیمی، فرهنگی، اجتماعی و موقعیت خوابگاه ها،کمیته اسکان می تواند زمان تعیین شده را کاهش یا افزایش دهند.

  دختران

  پسران

  6 ماه اول سال

  6ماه دوم سال

  6ماه اول سال

  6 ماه دوم سال

  ورود

  خروج

  ورود

  خروج

  ورود

  خروج

  ورود

  خروج

  1 ساعت بعد ازاذان مغرب

  2 ساعت بعد ازاذان صبح

  2ساعت بعد ازاذان مغرب

  1ساعت بعد از اذان صبح

  2 ساعت بعد ازاذان مغرب

  2 ساعت بعد از اذان صبح

  3 ساعت بعد ازاذان مغرب

  1 ساعت بعد از اذان صبح

   

   

   

   

   

  ماده 28  دانشجو موظف است هنگام ورود و خروج خوابگاه بر اساس مقررات و سیستم حضور و غیاب موجود در آن خوابگاه ورود و خروج خود را ثبت نماید.

  ماده 29  ورود یا خروج در ساعات غیر مجاز مانند عزیمت و یا برگشت از مسافرت،اردوها و فعالیت های آموزشی – تحقیقاتی،موارد خاص و یا شرایطی که خارج از اراده دانشجو به وجود آمده باشد با ثبت در دفتر مخصوص خوابگاه و ارائه مدارک بلامانع خواهد بود.

  ماده 30 -لازم است ساعات غیر مجاز ورود و خروج دانشجو هنگام ورود به خوابگاه یا خروج از آن، با ذکر علت و مقصد در دفتر مخصوص خوابگاه ثبت شود و سرپرست موظف است در پایان هر نوبت کاری کلیه موارد را به اطلاع معاونت دانشجویی – فرهنگی پردیس  برساند.

  ماده 31- در صورت گزارش سرپرست خوابگاه ها، مبنی بر عدم رعایت ساعات تعیین شده و غیبت غیر موجه دانشجو، کمیته اسکان ضمن اطلاع به خانواده دانشجو و گزارش به کمیته انضباطی  مطابق مقررات نسبت به ادامه سکونت یا لغو سکونت وی  در خوابگاه تصمیم گیری خواهد نمود.

  ماده 32 - در صورت عدم حضورو غیبت  غیر موجه دانشجو در اتاق خوابگاه به مدت دو هفته متوالی در هر ترم، مجوز سکونت وی در خوابگاه در آن نیمسال تحصیلی لغو خواهد شد و هزینه کامل نیمسال تحصیلی بهره مندی از خوابگاه برابر مقررات برای دانشجو محاسبه خواهد شد.

  ماده 33- سرپرست خوابگاه لازم است به منظور حفظ نظم و امنیت، در پایان زمان تعیین شده ورود و خروج، به تمام طبقات و اتاق ها مراجعه نموده و با رعایت احترام ضمن رویت دانشجویان، حضور و غیاب آن ها را در دفتر مربوطه ثبت و موارد غیبت را پس از بررسی و در صورت لزوم پیگیری از خانواده دانشجو، به مقامات مافوق گزارش نماید.

  ماده 34- دانشجویان ساکن در خوابگاه می توانند بعضی شب ها فقط در منزل خویشاوندان ساکن در شهر محل تحصیل و یا شهرهای مجاور به طور موقت اقامت نمایند. لازم است قبلا ً مشخصات، آدرس، تلفن و نسبت آن ها با دانشجو در فرم خویشاوندان قید شده و به تأیید ولی قانونی دانشجو رسیده باشد.

  تبصره -  امضای ولی یا سرپرست قانونی دانشجو در فرم خویشاوندان در بدو ورود به خوابگاه باید ثبت محضری شده باشد.

  1-34 - برگه مرخصی دانشجو از خوابگاه پس از تطبیق با فرم نشانی و مشخصات خویشاوندان تکمیل و در صورت صحت، ضمن ثبت در دفتر مربوطه به دانشجو تحویل و مراتب به معاونت دانشجویی  فرهنگی  و خانواده دانشجو اعلام می گردد.

  2-34- مدت مسافرت یا عدم حضور دانشجو باید قبلاً تعیین شده باشد و دانشجو موظف است پس از انقضای مدت و بازگشت از مسافرت، حضور خود را به سرپرست خوابگاه اعلام نماید و برگه مرخصی را که به تأیید ولی ( مراجعه به منزل پدری) یا خویشاوند ( مراجعه به منزل خویشاوندان) رسیده به سرپرست خوابگاه تحویل نماید. در غیر این صورت لازم است سرپرست مراتب را کتباً به اطلاع معاونت دانشجویی  فرهنگی  برساند.

  3-34-  سرپرست خوابگاه یا مسئول امور خوابگاه ها می تواند از طریق تماس تلفنی حضور دانشجو را در منزل خویشاوند استعلام و در صورت لزوم پس از هماهنگی با مسئولان ذیربط  با مراجعه به محل، حضور دانشجو را بررسی نماید.

  ماده35- با توجه به شأن دانشجو معلمان، رعایت پوشش مناسب و بر مبنای موازین اسلامی، عرف و هنجارهای اجتماعی برای تمامی دانشجویان الزامی بوده و هر آنچه دانشجو در داخل یا خارج از اتاق خود رفتار می نماید در محدوده قوانین و مقررات جاری کشور و بخشنامه ها و آئین نامه های مصوب باشد.

  تبصره -  ظاهر شدن با لباس نامناسب و نا متعارف (تنگ، کوتاه، زیر پیراهن و...) که مغایر با آداب اسلامی، شئونات دانشجویی و عرف جامعه می باشد به طور کلی در فضاهای عمومی خوابگاه ها ممنوع بوده و از ورود و خروج  افراد بد حجاب و با پوشش نامناسب جلوگیری به عمل خواهد آمد.

  ماده 36  هرگونه جابجایی یا انتقال اموال عمومی خوابگاه توسط دانشجو ممنوع می باشد.

  تبصره هرگونه تغییر یا تعویض قفل درب اتاق،تغییر و جابجایی اموال داخل اتاق یا واحد مربوطه بدون اخذ مجوز از معاونت دانشجویی  فرهنگی یا سرپرست خوابگاه ممنوع است.

  ماده 37- استفاده از وسایلی نظیر VCD، ویدئو و... و کامپیوتر توسط دانشجو در اتاق با رعایت شرایط تعیین شده و کسب مجوز از طرف معاونت دانشجویی – فرهنگی یا سرپرست خوابگاه  امکان پذیر می باشد.

  تبصره - نحوه استفاده از امکانات اینترنت در خوابگاه ها با توجه به شرایط و امکانات هر پردیس و بر اساس سیاست های شورای فرهنگی – دانشجویی آن پردیس تعیین می گردد. هماهنگی و نظارت بر اجرای صحیح این سیاست ها به عهده معاونت دانشجویی – فرهنگی و واحدهای تابعه آن می باشد.

  ماده 38 -  ایجاد هرگونه مزاحمت که سبب سلب آسایش ساکنان خوابگاه شود ( از قبیل ایجاد سر و صدا، درگیری، بلند نمودن بیش از حد صدای رادیو، تلویزیون، نواختن موسیقی و...) ممنوع می باشد.

  ماده 39- رفتار و کردار دانشجویان ساکن خوابگاه هایی که به علت وضعیت خاص ساختمانی مشرف به اماکن مسکونی مجاور می باشند، باید طوری باشد که موجب سلب آسایش همسایگان خوابگاه نشود.

  ماده 40 - به منظور حفظ امنیت شئونات دانشجویی، در محیط خوابگاه تهیه عکس یا فیلمبرداری از محیط داخلی خوابگاه دانشجویان و استفاده از دوربین عکاسی و تصویربرداری با تلفن همراه دارای فناوری عکس و فیلم بدو ن اخذ مجوز از اداره امور خوابگاه ها ممنوع است.

  تبصره با هرگونه سوء استفاده از فناوری تلفن همراه، دوربین و... در خوابگاه های دانشجویی علاوه بر پیگرد قانونی برابر مقررات کمیته انضباطی دانشجویان رفتارخواهد شد.

  ماده 41-  اسراف و زیاده روی در مصرف آب، برق و گاز اشکال شرعی دارد همچنین هر نوع استفاده از وسایلی نظیر: کتری برقی، سماور برقی، پلوپز، فریزر، هیتر، اضافه کردن لامپ های گازی یا وسایلی که ایمنی خوابگاه را به خطر می اندازند، طبخ یا گرم نمودن غذا در داخل اتاق به طور کلی ممنوع بوده و علاوه بر جمع آوری لوازم مربوطه، هزینه برق مصرفی اضافی و کلیه خسارات احتمالی وارده مترتب بر آن همچون: آتش سوزی، تخریب موکت و... به عهده دانشجو یا دانشجویان استفاده کننده خواهد بود.

  تبصره1 : دانشجویان موظفند هنگام خروج از خوابگاه تمامی وسایل برقی مجاز، گازسوز و سامانه گرمایش و سرمایش اتاق خود را خاموش نمایند.

  تبصره 2 - رعایت بهداشت محیط و نظافت اتاق یا واحد اسکان دانشجویی و وسایل موجود در آن (خصوصا یخچال) به عهده دانشجویان ساکن آن اتاق یا واحد خواهد بود و نحوه نظارت بر عهده سرپرست  خوابگاه ها می باشد.

  ماده42-دانشجویان اجازه دخالت در امور تأسیساتی را ندارند و در صورت بروز مشکل به منظور پیشگیری از خسارت احتمالی لازم است مراتب را به صورت کتبی یا شفاهی به مسئول خوابگاه اعلام نماید. مسئولیت عدم اعلام نیازمندی ها یا دخالت مستقیم در امور تأسیساتی که موجب ضایعات احتمالی جانی و مالی شود به عهده ساکنان اتاق می باشد.

  ماده43-  سرپرستی خوابگاه هیچ گونه مسئولیتی در قبال وسایل و لوازم شخصی داخل اتاق دانشجو ندارد و دانشجو مسئول حفظ اموال شخصی خود می باشد.

  تبصره - در صورت بروز سرقت، دانشجو باید مراتب را به سرپرست  خوابگاه کتباً گزارش نماید تا برابر ضوابط به موضوع رسیدگی شود.

  ماده44- استعمال دخانیات و نگهداری وسایل مرتبط با استعمال دخانیات در تمامی اماکن پردیس ها  از جمله خوابگاه ممنوع است.

  ماده45- نگهداری، توزیع، خرید و فروش و استفاده از ابزار آلات غیر قانونی از قبیل لوازم قمار، نوارها و CD  های غیر مجاز، اسلحه سرد و گرم، توزیع و مصرف هرگونه مواد افیونی، مشروبات الکلی و مواد و داروهای روان گردان، به طور کلی ممنوع است و با متخلفین بر اساس آیین نامه و دستورالعمل های صادره از سوی شورای انضباطی دانشجویان رفتار خواهد شد.

  ماده 46- استفاده از ابزار آلات موسیقی در خوابگاه ها ممنوع می باشد.

  ماده 47- سرپرست  خوابگاه ها ضمن هماهنگی با مسئول مافوق و با حضور نماینده معرفی شده از طرف حراست دانشگاه، در صورت  گزارش موارد مشکوک مجازند نسبت به بازید اتاق و بازرسی کمد، ساک، کیف، چمدان و لوازم موجود شخصی در اتاق دانشجویان اقدام نمایند.

  ماده48 - چنانکه دانشجویی بر خلاف آیین نامه و مقررات رفتار نماید، هیچ یک از دانشجویان مجاز به برخورد لفظی یا فیزیکی با وی نمی باشند و باید موضوع را جهت رسیدگی،به مسئولان مربوطه گزارش نمایند.

   

  تبصره- هرگونه درگیری فیزیکی و لفظی ضمن انعکاس به شورای انضباطی دانشجویان، منجر به محرومیت مقصر یا مقصرین دانشجو از خوابگاه و تحصیل خواهد شد.

  ماده 49-  مجوز اقامت دانشجو در خوابگاه در صورت محرز شدن عدم صلاحیت برای ادامه سکونت، در هر مقطع زمانی می تواند لغو گردد، تشخیص عدم صلاحیت بر عهده کمیته اسکان و کمیته انضباطی دانشگاه است.

  ماده50-  شورای صنفی خوابگاه ها بر اساس آیین نامه و مقررات مربوطه انتخاب و در راستای توسعه مشارکت دانشجویان در امور صنفی خود و کمک به بهبود خدمت رسانی در امور رفاهی و صنفی ساکنین خوابگاه ها در چارچوب ضوابط و اختیارات مصوب، فعالیت می نماید.

  ماده 51-  ورود و اقامت افراد غیر دانشجو تحت عنوان میهمان، معلم یا شاگرد خصوصی و... در خوابگاه های دانشجویی ممنوع می باشد.

  1-51 : در صورت  ضرورت وداشتن امکانات، معاونت دانشجویی - فرهنگی هرپردیس در ارتباط با حضور کوتاه مدت بستگان درجه یک دانشجو در خوابگاه به صورت میهمان تصمیم گیری خواهد نمود.

  ماده 52- شرایط ملاقات بستگان دانشجو در خوابگاه دختران:

  1-52- ساعت ملاقات حداکثر تا پایان زمان تعیین شده تردد در خوابگاه می باشد.

  2-52-در خوابگاه دختران، ملاقات کننده مرد باید از محارم دانشجو باشد. پس از ارائه کارت شناسایی عکس دار معتبر و یا شناسنامه خود به سرپرست خوابگاه، فرم مخصوص ملاقات و یا دفتر مربوطه را تکمیل و امضا نماید،  سرپرست خوابگاه موظف است مشخصات ملاقات کننده مرد را قبل از اعلام به دانشجو با مشخصات اسامی نزدیکان دانشجو ( که قبلاً در فرم مخصوص قید شده است) تطبیق و در صورت مغایرت از ملاقات جلوگیری و مراتب را به معاونت دانشجویی – فرهنگی پردیس  گزارش نماید.

  (فرم مربوط به ملاقات کنندگان در ابتدای ورود به خوابگاه حتماً باید به تأیید اولیای دانشجو رسیده و در دفترخوابگاه نگهداری شود.)

  3-52 :در خوابگاه دختران لازم است، همسر دانشجوی متأهل هنگام ملاقات، شناسنامه خود را به سرپرست خوابگاه ارائه نماید وکارت شناسایی به تنهایی کافی نیست. سرپرست خوابگاه موظف است مطابق مفاد ماده 2-52 این آیین نامه مراحل اجازه ملاقات را رعایت نماید.

  4-52- ملاقات در اتاق عمومی و یا محلی که  به همین منظور تعیین شده و در ساعات اعلام شده قابل انجام خواهد بود.

  ماده 53- ساعت سکوت عمومی در خوابگاه به تناسب فصول و شرایط، توسط معاونت دانشجویی - فرهنگی تعیین و اعلام می گردد.

  ماده 54-  کلیه ساکنین خوابگاه ها  اعم از کارکنان، مسئولین خوابگاه ها و دانشجویان ملزم به رعایت مندرجات این آیین نامه می باشند و چنانچه فرد یا افرادی خلاف آن اقدامی نمایند موارد خلاف در مراجع ذیصلاح قانونی دانشگاه  قابل پیگرد خواهد بود.