• کارکنان آموزش  پردیس

  ردیف

  نام و نام خانوادگی

  شماره تماس

  آدرس پست الکترونیکی

  مدرک تحصیلی

  مسؤولیت وزمینه پاسخگویی

  1

   

       

   

  2

   

  07633662930

  داخلی 110

  m.samnezad@yahoo.com

  کارشناس ارشد مدیریت

  کارشناس مسئول اموزش

  3

  مریم طائمی

     

  کارشناس  علوم اجنماعی

  کارشناس آموزش