اساسنامه کانونهای فرهنگی و هنری دانشگاه

بسمه تعالی

اساسنامه پیشنهادی کانون های فرهنگی و هنری

دانشگاه فرهنگیان

ماده 1- تعریف کانون:

کانون « .....» دانشگاه فرهنگیان نهادی است دانشجویی که در قالب اهداف و موضوعات این اساسنامه و رعایت آیین نامه کانون های فرهنگی دانشجویان مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورخ 2/4/1388 فعالیت می کند.

تبصره- دانشگاه فرهنگیان و کانون..... از این پس در اساسنامه به ترتیب و به اختصار " دانشگاه" و " کانون" نامیده می شوند.

ماده 2- فعالیت کانون

زمینه فعالیت کانون "....." است که شامل موضوعات زیر می باشد:

1-

2-

ماده 3- اهداف کانون:

اهداف تشکیل و ادامه فعالیت کانون در زمینه فعالیت های کانون عبارتند از:

  • ایجاد زمینه و بستر مناسب برای بروز استعداد، خلاقیت و شکوفایی فرهنگی دانشجویان
  •  شناسایی استعدادها و رفع نیازهای فرهنگی دانشجویان 
  • سازماندهی و تعمیق فعالیت اعضای کانون
  •   افزایش آگاهی های فرهنگی دانشجویان دانشگاه 
  • ایجاد شور و نشاط بین دانشجویان از طریق انجام فعالیت های اجتماعی-فرهنگی
  • غنی سازی اوقات فراغت دانشجویان، به ویژه ساکنین خوابگاه ها

ماده 4- شرح وظایف کانون:

کانون در جهت رسیدن به اهداف خود دارای وظایف ومسئولیت های زیر در زمینه فعالیت کانون می باشد:

1- برگزاری کلاس ها و جلسات آموزشی برای اعضای کانون

2- برگزاری کلاس ها و جلسات عمومی برای دانشجویان دانشگاه

3- تولید و عرضه آثار فرهنگی در سطح دانشجویی

4- اجرای برنامه های فرهنگی و همکاری در اجرای برنامه های مختلف دانشگاه به ویژه در خوابگاه ها

5- ارتباط و همکاری با دیگر کانون های فرهنگی دانشجویی

6- شرکت در همایش ها و مسابقات دانشگاهی و ملی

7- تلاش برای تأمین و تجهیز امکانات مورد نیاز کانون

8- تلاش جهت افزایش تعدا اعضای کانون

شرایط عضویت:

1- دانشجوی شاغل به تحصیل در دانشگاه باشد.

2- در کمیته انضباطی حکم منجر به محرومیت از تحصیل و در حال اجرا نداشته باشد.

3- ملزم به رعایت کلیه مقررات دانشگاه از جمله حفظ حدود و آداب اخلاق اسلامی باشد.

تبصره 1- حداقل تعداد اعضاء برای فعالیت کانون 15 نفر است.

تبصره 2- کلیه مصوبات کانون باید منطبق با اساسنامه کانون، مصوبات شورای هماهنگی و سیاست ها و اولویت های دانشگاه باشد.

ماده 5- کانون دارای ارکان زیر می باشد:

1- مجمع عمومی

2- شورای مرکزی

3- دبیر

ماده 6- مجمع عمومی:

مجمع عمومی از گردهمایی اعضا به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود و بالاترین مرجع تصمیم گیری درکانون می باشد و متشکل از اعضای کانون است که با شرایط زیر به عضویت کانون در می آیند:

ماده 7- وظایف و اختیارات مجمع عمومی:

1-تصویب اساسنامه و آیین نامه های داخلی کانون و تغییرات آنها

2- انتخاب اعضای شورای مرکزی کانون

3- تدوین اولویت ها و برنامه های کلان کانون

4- دریافت گزارش فعالیت سالانه شورای مرکزی کانون

5- نظارت بر فعالیت های شورای مرکزی کانون

6- استیضاح شورای مرکزی کانون یا اعضای آن

ماده 8- تشکیل جلسات مجمع عمومی:

1-مجمع عمومی حدأقل یک بار در سال تشکیل جلسه خواهد داد.

2- جلسات مجمع عمومی با حضور حدأقل دو سوم اعضاء رسمیت خواهد یافت.

3- جلسات مجمع عمومی بر اساس دعوت شورای مرکزی یا به پیشنهاد یک سوم اعضاء به طور فوق العاده تشکیل خواهد شد.

4- مصوبات مجمع عمومی با رأی اکثریت نسبی حاضرین معتبر است.

تبصره 1- در صورت عدم رسمیت جلسات عمومی، جلسه فوق العاده حدأکثر دو هفته بعد تشکیل می گردد. این جلسه با هر تعداد  رسمی خواهد بود.

تبصره 2- تاریخ تشکیل جلسات مجمع عمومی حدأقل یک هفته قبل باید به اطلاع اعضاء رسانده شود.

تبصره 3- جلسات مجمع عمومی باید در طول سال تحصیلی برگزار شود.

تبصره 4- تصویب تغییرات اساسنامه با رأی دو سوم حاضران امکان پذیر است و هر گونه اعمال تغییرات در اساسنامه مصوب، باید در چارچوب آیین نامه کانون های فرهنگی صورت گیرد. در صورتی که معاونت آموزشی، فرهنگی و پژوهشی تغییرات اعمال شده را مغایر با آیین نامه بداند، طبق آیین نامه های کانون های فرهنگی رفتار خواهد شد.

ماده 9- شورای مرکزی:

شورایی است متشکل از 5 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل که از طریق انتخابات مجمع عمومی کانون از میان اعضای دارای شرایط زیر برای مدت یک سال انتخاب می شوند:

الف. حداقل یک نیمسال تحصیلی را گذرانده باشند.

ب.  تا پایان دوره فعالیت شورا دانشجو باشند.

ج. دو نیم سال تحصیلی متوالی یا سه نیم سال تحصیلی غیرمتوالی مشروط نشده باشند.

د. محکومیت انضباطی منجر به توبیخ کتبی و درج در پرونده یا بالاتر نداشته باشند.

ه. عضو شورای مرکزی یا دبیر تشکل های اسلامی، شوراهای صنفی دانشجویان ، مسئول بسیج دانشجویی و عضو شورای مدیران  انجمن های علمی و سردبیر نشریات سیاسی دانشجویی دانشگاه نباشند.

و0 عضو شورای مرکزی سایر کانو نهای فرهنگی دانشگاه نباشند.

جلسات شورای مرکزی کانون بایدحداقل یکبار در ماه با حضور حداقل دوسوم از اعضای اصلی تشکیل شود و مصوبات آن با رأی اکثریت مطلق حاضران معتبر است.

تبصره 1- در صورت استعفاء یا کناره گیری بیش از دو عضو اصلی، شورای مرکزی موظف است ظرف حدأکثر دو هفته نسبت به برگزاری جلسه مجمع عمومی اقدام و انتخابات شورای مرکزی جدید را برگزار نماید، در غیر این صورت،  معاون آموزشی و فرهنگی ضمن انحلال شورای مرکزی، وظیفه تشکیل جلسه مجمع عمومی را عهده دار خواهد شد.

تبصره 2- هیأت برگزاری انتخابات کانون، شورای مرکزی وقت کانون است که به همراه دو نفر ناظر(نمایندگان شورای هماهنگی کانون ها و  معاون آموزشی و فرهنگی پردیس) وظیفه برگزاری انتخابات را بر عهده دارند.

تبصره 3- شورای مرکزی کانون موظف است انتخابات کانون را به صورت علنی و عمومی اعلام کند و تا حدأکثر دو هفته پیش از برگزاری انتخابات، فهرست اعضای شرکت کننده در انتخابات(اعضای مجمع عمومی) و داوطلبین شورای مرکزی را به  معاون آموزشی و فرهنگی پردیس جهت بررسی صلاحیت آنها اعلام نماید.

ماده 10- تشکیل جلسات شورای مرکزی:

جلسات شورای مرکزی حدأقل یک بار در ماه با حضور حدأقل 4 نفر از اعضاء تشکیل می شود و مصوبات آن با رأی اکثریت نسبی حاضران معتبر است.

تبصره: کلیه مصوبات کانون باید منطبق با اساسنامه کانون، مصوبات شورای فرهنگی و سیاست ها و اولویت های دانشگاه باشد.

ماده 11- وظایف و اختیارات شورای مرکزی:

1-برنامه ریزی به منظور اجرای مصوبات مجمع عمومی و شورای هماهنگی کانون ها

2- تهیه و تدوین آیین نامه های کانون و ارائه به مجمع عمومی جهت تصویب  

3- تشکیل جلسات مجمع عمومی و تهیه دستور جلسات آن

4- تدوین برنامه های سالانه و تنظیم تقویم فعالیت های کانون

5- پذیرش اعضای جدید با حدأقل دو بار اعلان عمومی در سال

6-انتخاب دبیر کانون از بین اعضای شورای مرکزی

7- پیش بینی بودجه سالانه مورد نیاز کانون و ارائه به شورای هماهنگی کانون ها

8- تنظیم گزارش عملکرد سالانه فعالیت ها و ارائه به مجمع عمومی

تبصره: در صورت تخلف شورای مرکزی کانون در اجرای فعالیت خود، مجمع عمومی می تواند شورای مرکزی را با درخواست یک دوم اعضاء استیضاح نماید و شورای مرکزی با رأی حدأقل دو سوم اعضای حاضر در جلسه ابقاء خواهد شد. در غیر اینصورت انتخابات مجدد شورای مرکزی برگزار خواهد شد.

ماده 12- وظایف دبیر:

دبیر کانون بالاترین مسئول اجرایی و سخنگوی کانون است و کلیه مکاتبات کانون با امضای وی رسمیت خواهد داشت.

ماده 13- انتخاب دبیر:

اعضای شورای مرکزی در اولین جلسه خود پس از انتخابات، از بین خود یک نفر را به عنوان دبیر، انتخاب و به معاون آموزشی و پژوهشی معرفی می کنند.

ماده 14- وظایف و اختیارات دبیر:

1-برنامه ریزی و اداره جلسات و تنظیم صورت جلسات شورای مرکزی

2- انجام مکاتبات اداری و مسئولیت کلیه امور اداری، حقوقی و قانونی کانون

3- پیگیری اجرای مصوبات مجمع عمومی، شورای مرکزی و شورای هماهنگی کانون ها

4- شرکت در جلسه شورای هماهنگی کانون ها و ارائه گزارش مستمر کانون به آن شورا

ماده 15- این اساسنامه پس از تأیید کمیته فرهنگی و اجتماعی پردیس و تصویب در جلسه علنی مجمع عمومی کانون اعتبار می یابد. این اساسنامه دارای دو نسخه اصل می باشد که بدون هیچگونه خط خوردگی و توضیحات غیر تایپی در اختیار معاون آموزشی و فرهنگی پردیس  و هیأت موسس( و سپس دبیر کانون) قرار می گیرد.

نام و نام خانوادگی،                  شماره دانشجویی                            امضاء اعضای هیأت موسس کانون:

1- 

2-

3-

4-

5-

 


| شناسه مطلب: 87474

تعداد بازدید: 367 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران